واحد اعتبار بخشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 موقعیت فیزیکی طبقه چهارم 

 تلفن تماس : 45839419 – داخلی 419

 

شرح وظایف کارکنان دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی:

 • استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
 • مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
 • برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد
 • مشارکت در تدوین خط مشی های بخش‌ها و واحدهای بیمارستان
 • انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
 • مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
 • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار، در بیمارستان
 • استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
 • پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
 • ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی

 

اسامی اعضای دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی به ترتیب ...

ردیف      نام       نام خانوادگی      رشته تحصیلی        سمت         محل خدمت          مدرک تحصیلی

 

 1       مژگان ظریف رفتار    MBA   مسئول اعتباربخشی   دفتر بهبودکیفیت   دکتری

 2       نرگس السادات اجاق   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   مسئول بهبودکیفیت   دفتر بهبودکیفیت   کارشناسی ارشد   

3         ستاره خسروانی   .............................    کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار   دفتر بهبودکیفیت کارشناسی ارشد

 4        ربابه معصومی  ...............................  کارشناس بهبودکیفیت   دفتر بهبودکیفیت   لیسانس

           

 

 

منو