کمیته های بیمارستانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کمیته های بیمارستانی بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ویرایش سوم سال 1395به شرح زیر در بیمارستان امید در حال فعالیت می باشد:

 • کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته کنترل عفونت (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته بهداشت محیط (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته - ترویج زایمان طبیعی و ایمن (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران / تریاژ (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج (فایل pdfآیین نامه)

 • کمیته طب انتقال خون (فایل pdfآیین نامه)

 

 

منو