تقویم اعتباربخشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تقویم اعتباربخشی

·         تقویم کمیته های بیمارستانی بیمارستان امید سال 1396 (فایل pdf)

·         تقویم بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان امید سال 1396(فایل pdf)

·          تقویم آموزشی (فایل pdf)

 

 

منو